Friday, November 10, 2006

Folding@Home Stats per CPU / OS type.
GFLOPS per processor: GPU #1, Linux CPU #2, Windows CPU #3.
OS Type Current TFLOPSActive CPUsGFLOPs per Processor
Windows1521607280.945697078
Mac PPC480030.49981257
Linux21175101.199314677
GPU3451665.89147287